അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, April 06, 2005

ശ്ലോകം 291 : അനര്‍ഖമിച്ഛാമി...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ

അനര്‍ഖമിച്ഛാമി ശുചിത്വമാത്മനാഃ
സദാ മനസ്സീദതി വാച്യകാതരം
ഖലോ ഹി ലോകോപ്യപവാദകൌതുകീ
കഥം നു ജീവാമ്യഥവാ കൃതം ഭിയാ.

കവി : കുമാരനാശാന്‍
വൃത്തം : വംശസ്ഥം
(ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനു സമര്‍പ്പിച്ചതു്‌)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home