അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, April 05, 2005

ശ്ലോകം 288 : ചേലഞ്ചും നവപരിണീത...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ

ചേലഞ്ചും നവപരിണീതമാര്‍ക്കുചേരും
വൈലക്ഷ്യപ്രണയഭയാദി മേളനത്താല്‍
ലീലപ്പൂമണിയറയില്‍പ്പരുങ്ങി നില്‍ക്കും
ബാലപ്പെണ്മണിയെ ഹഠേന പൂണ്മനോ ഞാന്‍!

കവി : വള്ളത്തോള്‍
കൃതി : ചിത്രയോഗം
വൃത്തം : പ്രഹര്‍ഷിണി

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home