അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, April 05, 2005

ശ്ലോകം 287 : പുറ്റൂടും പാവുമായിട്ടൊരു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ബാലേന്ദു

പുറ്റൂടും പാവുമായിട്ടൊരുകവിനിലയം രാമനെക്കേമനാക്കി
പെറ്റൂ മീന്‍കാരിയഞ്ചാമതുമൊരുമറപണ്ടായതോ കൃഷ്ണനേയും
ചെറ്റൂഴിക്കോര്‍മ്മ നില്‍ക്കുംപടി മുനിസുതതന്‍ വൃത്തമന്യന്‍ കഥിച്ചാന്‍
അറ്റൂ പിന്നെക്കവിത്വം; ച്യുതസുമകവിതാകാരനില്‍പ്പൂത്തുവീണ്ടും.

കവി : എസ്‌. രമേശന്‍ നായര്‍
വൃത്തം : സ്രഗ്ദ്ധര
(കുമാരനാശാനെക്കുറിച്ചു്‌)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home