അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Monday, April 04, 2005

ശ്ലോകം 285 : ബാഷോച്ചരണസുദ്ദി...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ബാലേന്ദു

"ബാഷോച്ചരണസുദ്ദിയില്ലപൊതുവേ" കേഴുന്നു ഭാഷാഗുരു
"ദോഷം കണ്ടു തിരുത്തുവേണ്ടതരുളാനുത്സാഹമില്ലാര്‍ക്കുമേ"
രോഷം പൂണ്ടു പറഞ്ഞിടുന്നു മഹിതന്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ഗംഭീരനായ്‌
"മാഷന്മാര്‍ക്കു കുറച്ചുകൂടിയതിലും നിര്‍ബ്ഭന്തമുണ്ടാവണം."

കവി : ബാലേന്ദു
വൃത്തം : ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home