അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, April 06, 2005

ശ്ലോകം 290 : രാവില്‍ സ്വൈരമനിദ്രമായ്‌...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

രാവില്‍ സ്വൈരമനിദ്രമായ്‌, ത്വയി ലയിച്ചാനീലപത്രാഭമാം
ദ്യോവില്‍ പൊന്മഷി കൊണ്ടു തന്നെ പലതും കുത്തിക്കുറിക്കുന്നു താന്‍,
ആവില്ലെന്നഥ മായ്ച്ചിടുന്നു, കുതുകാല്‍ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു - പേര്‍-
ത്തീ വിശ്വപ്രകൃതിക്കുമത്ര വശയായിട്ടില്ല ദുഷ്പ്രാപ നീ!

കവി : വള്ളത്തോള്‍
കൃതി : കവിത
വൃത്തം : ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home