അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Thursday, February 03, 2005

കുഞ്ഞു വൃത്തങ്ങള്‍

പെരുമ്പാമ്പിനെപ്പോലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു മടുത്തില്ലേ? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ടു 150-ാ‍ം ശ്ലോകം വരെ ഒരു വരിയില്‍ 19-ല്‍ താഴെ അക്ഷരങ്ങളുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ ചൊല്ലിയാലെന്താ? ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതവും സ്രഗ്ദ്ധരയും തല്‍ക്കാലം വിശ്രമിക്കട്ടേ.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home