അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, February 02, 2005

ശ്ലോകം 109 : ഭംഗ്യാ ഭാസുരഗാത്രിയാകുമിവളെ...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഹരിദാസ്‌

ഭംഗ്യാ ഭാസുരഗാത്രിയാകുമിവളെസ്സൃഷ്ടിച്ചവന്‍ ബ്രഹ്മനോ ?
ശൃംഗാരി സ്മരനോ? സിതാംശു ഭഗവാന്‍ താനോ? വസന്താഖ്യനോ?
മങ്ങാതോത്തു മുഷിഞ്ഞിരുന്നുരുകഴിച്ചിഗ്ഗന്ധമില്ലാത്തൊരാ-
ച്ചങ്ങാതിക്കിഴവന്‍ മുനിക്കിവളെ നിര്‍മിപ്പാന്‍ തനിച്ചാകുമോ?

കവി : കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ / കാളിദാസന്‍
കൃതി : വിക്രമോര്‍വ്വശീയം തര്‍ജ്ജമ

3 Comments:

 • At 2/02/2005 11:15:00 PM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  This comment has been removed by a blog administrator.

   
 • At 2/02/2005 11:16:00 PM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  This comment has been removed by a blog administrator.

   
 • At 2/02/2005 11:17:00 PM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  മൂലശ്ലോകം (കാളിദാസന്‍) :

  അസ്യാഃ സര്‍ഗ്ഗവിധൌ പ്രജാപതിരഭൂച്ചന്ദ്രോ നു കാന്തിപ്രദഃ
  ശൃംഗാരൈകരസഃ സ്വയം നു മദനോ മാസോ നു പുഷ്പാകരഃ
  വേദാഭ്യാസജഡഃ കഥം നു വിഷയവ്യാവൃത്തകൌതൂഹലോ
  നിര്‍മാതും പ്രഭവേന്‍മനോഹരമിദം രൂപോ പുരാണോ മുനിഃ

  മറ്റൊരു തര്‍ജ്ജമ (കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി) :

  സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു പെട്ടെന്നിവളുരുതരശൃംഗാരനാം മാരനാലോ
  പുഷ്ടശ്രീസോമനാലോ പുനരിഹ മധുമാസത്തിനാലോ നിനച്ചാല്‍
  മുട്ടാതീ വേദപാഠാല്‍ വിഷയരുചി കുറഞ്ഞൊരാദ്യന്‍ മുനിക്കീ
  മട്ടൊക്കും ചാരുരൂപം മഹിമയൊടു ചമച്ചീടുവാന്‍ ശക്തിയുണ്ടോ?

   

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home