അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Thursday, February 03, 2005

ശ്ലോകം 111 : മണ്ണിലുണ്ട്‌ കരിവിണ്ണിലുണ്ട്‌...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ജ്യോതിര്‍മയി

മണ്ണിലുണ്ട്‌ കരിവിണ്ണിലുണ്ട്‌ കളിയാടിടുന്ന കലമാനിലും
കണ്ണിറുക്കി നറുപാല്‍ കുടിയ്ക്കുമൊരു പൂച്ച, പൂ, പുഴ, പശുക്കളില്‍
കണ്ണിനുള്ള വിഷയങ്ങളായവയിലൊക്കെ രാധികയറിഞ്ഞതാ
വെണ്ണ കട്ടവനെ; യന്നു തൊട്ടു ഹരി കണ്ണനെന്നവിളി കേട്ടുപോല്‍!

കവി : പി.സി.മധുരാജ്‌

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home