അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Thursday, February 03, 2005

ശ്ലോകം 112 : കാടല്ലേ നിന്റെ ഭര്‍ത്താവിനു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

‍കാടല്ലേ നിന്റെ ഭര്‍ത്താവിനു ഭവനം? അതേ, നിന്റെയോ? നിന്മണാളന്‍
ചൂടില്ലേ പന്നഗത്തെ? ശ്ശരി, തവ കണവന്‍ പാമ്പിലല്ലേ കിടപ്പൂ?
മാടല്ലേ വാഹനം നിന്‍ ദയിതന്‌? അതിനെയും നിന്‍ പ്രിയന്‍ മേയ്പ്പതില്ലേ?
കൂടില്ലേ തര്‍ക്കം - എന്നങ്ങുമ രമയെ മടക്കും മൊഴിയ്ക്കായ്‌ തൊഴുന്നേന്‍!

കവി : വെണ്മണി മഹന്‍

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home