അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Thursday, February 03, 2005

ശ്ലോകം 117 : അഭ്യുദ്ഗച്ഛദഖണ്ഡശീത...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ

അഭ്യുദ്ഗച്ഛദഖണ്ഡശീതകിരണാഹങ്കാരസര്‍വങ്കഷ-സ്ഫായന്‍മഞ്ജിമസമ്പദാനനഗളത്കാരുണ്യമന്ദസ്മിതം
ഖദ്യോതായുതകോടിനിസ്തുല മഹസ്സന്ദോഹ പാരമ്പരീ-
ഖദ്യോതീകരണ പ്രവീണ സുഷമം വാതാലയേശം ഭജേ

കവി : കേരളവര്‍മ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാന്‍
കൃതി : ഗുരുവായുപുരേശസ്തവം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home