അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Thursday, February 03, 2005

ശ്ലോകം 120 : കണ്ടാല്‍ ശരിയ്ക്കു കടലിന്‍മകള്‍...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

കണ്ടാല്‍ ശരിയ്ക്കു കടലിന്‍മകള്‍, നാവിളക്കി-
ക്കൊണ്ടാല്‍ സരസ്വതി, കൃപാണിയെടുത്തു നിന്നാല്‍
വണ്ടാറണിക്കുഴലി ദുര്‍ഗ്ഗ, യിവണ്ണമാരും
കൊണ്ടാടുമാറു പല മട്ടു ലസിച്ചിരുന്നു.

കവി : ഉള്ളൂര്‍
കൃതി : ഉമാകേരളം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home