അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, April 12, 2005

ശ്ലോകം 322 : കുളവരമ്പില്‍ മുളച്ചു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഹരിദാസ്‌

കുളവരമ്പില്‍ മുളച്ചുവളര്‍ന്നതും
വളരെ നീണ്ടു വെളുത്തു തടിച്ചതും
പുളിയൊഴിച്ചു കറിക്കുവിശേഷമാം
ഇളയ 'താളു' മഹാരസികന്‍ സഖേ!

വൃത്തം : ദ്രുതവിളംബിതം

(രസികനായ ഒരു ഇളയതിനു ലഭിച്ച "ഇളയതാളുമഹാരസികന്‍ സഖേ" എന്ന സമസ്യ അദ്ദേഹം പൂരിപ്പിച്ചതു്‌)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home