അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, April 08, 2005

ശ്ലോകം 314 : ഇളകാത്ത ഹൃത്തൊടിള കാത്തവന്റെ...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ബാലേന്ദു

ഇളകാത്ത ഹൃത്തൊടിളകാത്തവന്റെ വന്‍
കളവാണിതെന്ന കളവാണി കേള്‍ക്കവേ
പരമാര്‍ത്ഥമോര്‍ത്തു പരമാര്‍ത്തചിത്തനാ-
യരി കത്തുമുള്ളൊടരികത്തു നിന്നുപോയ്‌.

കവി : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
വൃത്തം : മഞ്ജുഭാഷിണി

(യമകം തുടരുന്നു...)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home