അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, April 06, 2005

ശ്ലോകം 304 : പിനാകം രഥാംഗം...

ചൊല്ലിയതു്‌ : വിശ്വപ്രഭ

പിനാകം രഥാംഗം വരം ചാഭയം ച
പ്രഫുല്ലാംബുജാകാര ഹസ്തൈര്‍ദ്ദധാനം
ഫണീന്ദ്രാതപത്രം ശുചീനേന്ദുനേത്രം
നമസ്കുര്‍മഹേ ശൈലവാസം നൃസിംഹം!

കൃതി : ദശാവതാരസ്തോത്രങ്ങള്‍ - നരസിംഹം
വൃത്തം : ഭുജംഗപ്രയാതം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home