അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, April 06, 2005

ശ്ലോകം 303 : കോലേന്തിവന്നൊരിടയന്‍...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ബാലേന്ദു

കോലേന്തിവന്നൊരിടയന്‍ പരിരക്ഷയേകും
പോലല്ല ദൈവമരുളുന്നു നരന്നു ശര്‍മ്മം;
പാലിപ്പതിന്നു കനിയുമ്പൊളവന്നു താനേ
ചേലൊത്ത ബുദ്ധിയകമേ തെളിയിച്ചിടുന്നു.

കവി : ബാലേന്ദു.
വൃത്തം : വസന്തതിലകം
(ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ തര്‍ജ്ജമ)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home