അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, April 06, 2005

ശ്ലോകം 300 : വീണക്കമ്പി മുറുക്കിടുന്നു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : രാജേഷ്‌ വര്‍മ്മ

വീണക്കമ്പി മുറുക്കിടുന്നു മൃദുകൈത്താരാലൊരാരോമലാള്‍,
ചാണക്കല്ലിലൊരുത്തി ചന്ദനമരയ്ക്കുന്നൂ ചലശ്രോണിയായ്‌,
ശോണശ്രീചഷകത്തില്‍ നന്മധുനിറയ്ക്കുന്നൂ ശരിക്കന്യയാ-
മേണപ്പെണ്മിഴി, സര്‍വതോ മധുരമീ മണ്ഡോദരീ മന്ദിരം

കവി : വള്ളത്തോള്‍
കൃതി : ഔഷധാഹരണം ആട്ടക്കഥ ആട്ടപ്രകാരം
സന്ദര്‍ഭം : രാവണന്റെ അന്തഃപുര ഗമനം
വൃത്തം : ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home