അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, April 08, 2005

ശ്ലോകം 312 : പാതിരാത്രി, പതിതന്‍...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ബാലേന്ദു

പാതിരാത്രി, പതിതന്‍ തലയ്ക്കുമേല്‍
പാതിരാത്രിപതി, തന്‍ തലയ്ക്കുമേല്‍
വാണിതന്‍പതി വരച്ചുവച്ചപോല്‍
വാണിതാ പഥി വരച്ചു വച്ചപോല്‍.

കവി : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
വൃത്തം : രഥോദ്ധത

(യമകം തുടരുന്നു...)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home