അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, April 08, 2005

ശ്ലോകം 310 : ശരണത്തിനീദൃശ...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ബാലേന്ദു

ശരണത്തിനീദൃശ രണത്തിലുത്തമാ-
ചരണത്തിനെത്തി ചരണത്തിലിന്നു ഞാന്‍
തിരയേറ്റുലഞ്ഞു തിരയേ ഭവാംബുധൌ
തരണം നമുക്കു തരണം ഭവപ്രിയേ

കവി : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
വൃത്തം : മഞ്ജുഭാഷിണി

(യമകം തുടരുന്നു...)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home