അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Saturday, April 09, 2005

ശ്ലോകം 316 : ദയിതനായിത നാളുകള്‍...

ചൊല്ലിയതു്‌ : രാജേഷ്‌ വര്‍മ്മ

ദയിതനായിത നാളുകളെന്നുമെ-
ന്നകമിതാ കമിതാവിനെയോര്‍ക്കവേ
പെരിയ മാരിയമര്‍ത്തിയ മാറെഴും
ഘനസമാനസമാധിയിലാണ്ടുപോയ്‌

കവി : രാജേഷ്‌ വര്‍മ്മ
വൃത്തം : ദ്രുതവിളംബിതം

(യമകം തുടരുന്നു...)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home