അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, April 08, 2005

ശ്ലോകം 315 : പിതുരനന്തരമുത്തരകോസലാന്‍...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

പിതുരനന്തരമുത്തരകോസലാന്‍
സമധിഗമ്യ സമാധിജിതേന്ദ്രിയഃ
ദശരഥഃ പ്രശശാസ മഹാരഥോ
യമവതാമവതാം ച ധുരി സ്ഥിതഃ

കവി : കാളിദാസന്‍
കൃതി : രഘുവംശം (9:1)

(യമകം തുടരുന്നു...)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home