അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, April 12, 2005

ശ്ലോകം 320 : സതി വിദര്‍ഭജ...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

സതി വിദര്‍ഭജ രുക്മിണി നിങ്കലേ
മതിയുറച്ചുവസിച്ചു; സഹോദരന്‍
കരുതി തത്പതി ചേദിപനായിടാന്‍
കുമതി തന്‍ മതി തന്‍ ഖലസക്തിയാല്‍

കവി : സി. വി. വാസുദേവ ഭട്ടതിരി / മേല്‍പ്പത്തൂര്‍
കൃതി : നാരായണീയം തര്‍ജ്ജമ (78:3)
വൃത്തം : ദ്രുതവിളംബിതം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home