അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, March 01, 2006

ഇ-സദസ്സിലെ ശ്ലോകങ്ങള്‍

അക്ഷരശ്ലോകസ്നേഹികളേ,

ഈ ബ്ലോഗ് സമയത്തു് update ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു വിധത്തില്‍ അതൊരു നല്ല വാര്‍ത്തയാണു്. അത്രയധികം ശ്ലോകങ്ങള്‍ ഈ അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ ചൊല്ലുന്നതുകൊണ്ടാണിതു്. അവ സമാഹരിച്ചു തെറ്റുതിരുത്തി ബ്ലോഗ്പോസ്റ്റുകളാക്കുന്നതു പിടിപ്പതു പണിയായതുകൊണ്ടാണു് ഇങ്ങനെ പറ്റിയതു്.

ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഇ-സദസ്സില്‍ ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്‍ PDF, XML, Malayalam Unicode എന്നീ രൂപങ്ങളില്‍ aksharaslokam എന്ന യാഹൂ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്കു ലഭ്യമായിരുന്നു. അവയെ ഇപ്പോള്‍ ഒരു public server-ലേക്കു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടു്. ഇനി എല്ലാവര്‍ക്കും ആ ശ്ലോകങ്ങള്‍ വായിക്കാം.


 1. പ്രധാന പേജ്: http://aksharaslokam.usvishakh.com
  എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പേജുകളും. മൊത്തം ശ്ലോകങ്ങളോ, 500 വീതമുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളോ ഇവിടെ വായിക്കാം.

 2. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും (PDF): http://aksharaslokam.usvishakh.com/esfull.pdf
  എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും, കൂടാതെ പല ശ്ലോകങ്ങളുടെയും മൂലശ്ലോകങ്ങളും പരിഭാഷകളും അര്‍ത്ഥവിവരണങ്ങളുമടങ്ങിയ അടിക്കുറിപ്പുകളും, സൂചിക(index)കളും, സ്റ്റാസ്റ്റിസ്റ്റിക്സും അടങ്ങിയതു്.

 3. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും (മലയാളം യൂണിക്കോഡ്): http://aksharaslokam.usvishakh.com/es-all.html
  എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഭംഗിയായി യൂണിക്കോഡില്‍. ഈ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു സൂചിക ഇവിടെ കാണാം.

 4. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും (വരമൊഴി XML): http://aksharaslokam.usvishakh.com/es-all.xml
  എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വരമൊഴിയുടെ മൊഴി transliteration scheme-ല്‍. ഈ data മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ വിധത്തില്‍ XML രൂപത്തില്‍.

ഈ പേജുകളും പുസ്തകങ്ങളും വളരെ വലുതാണു്. (2 MB-യില്‍ കൂടുതന്‍ ഓരോന്നും) അതിനാല്‍, 500 ശ്ലോകങ്ങള്‍ വീതമുള്ള ചെറിയ ഭാഗങ്ങളും download ചെയ്യാന്‍ പറ്റും. പ്രധാന പേജ് കാണുക.

ഈ പേജുകള്‍ ആഴ്ചയില്‍ ഒരു തവണ update ചെയ്യാനാണു പരിപാടി. താമസിയാതെ ഈ ബ്ലോഗും update ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അക്ഷരശ്ലോകം യാഹൂ ഗ്രൂപ്പ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള സഹൃദയരുടെ സഹായത്താല്‍ ഒന്നേകാല്‍ വര്‍ഷം കൊണ്ടു് നൂറിലധികം അംഗങ്ങളും 2300-ലധികം ശ്ലോകങ്ങളുമായി വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശ്ലോകസമാഹാരവുമാണു് ഇതു്.

ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച എല്ലാവരോടും ഒരു തവണ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു.