അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Thursday, July 06, 2006

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് : 2647 ശ്ലോകങ്ങള്‍

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ ഇതുവരെ 2647 ശ്ലോകങ്ങള്‍ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടു്. ഈ ശ്ലോകങ്ങള്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം - PDF, XML (വരമൊഴി), HTML (യൂണിക്കോഡ്) എന്നു മൂന്നു രൂപത്തില്‍.

PDF രൂപത്തിനു് അടിക്കുറിപ്പുകള്‍, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സൂചിക എന്നിവയുണ്ടു്.

HTML രൂപത്തിനു സൂചികയുണ്ടു്.

പൂര്‍ണ്ണരൂപം കൂടാതെ 500 ശ്ലോകങ്ങള്‍ വീതമുള്ള ചെറിയ രൂപങ്ങളും ലഭ്യമാണു്.

എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി!

21 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home