അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Monday, January 31, 2005

ശ്ലോകം 88: മാറു ചേര്‍ത്ത വരനെപ്പുണര്‍ന്നു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

മാറു ചേര്‍ത്ത വരനെപ്പുണര്‍ന്നു വാ-
മോരു നല്‍കി മുഖമാഗ്രഹിക്കവേ
ചാരുകാഞ്ചി തൊടുമാ വരന്റെ കൈ-
ത്താരു തട്ടല്‍ വളരെപ്പതുക്കെയായ്‌.

കവി : കുണ്ടൂര്‍ നാരായണമേനോന്‍/കാളിദാസന്‍.
കൃതി : കുമാരസംഭവം തര്‍ജ്ജമ (8-ാ‍ം സര്‍ഗ്ഗം).

1 Comments:

 • At 1/31/2005 12:11:00 AM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  മൂലശ്ലോകം:

  സ സ്വജേ പ്രിയമുരോനിപീഡനം
  പ്രാര്‍ത്ഥിതം മുഖമനേന നാഹരത്‌
  മേഖലാപനയലോലതാം ഗതം
  ഹസ്തമസ്യ ശിഥിലം രുരോധ ച.

   

Post a Comment

<< Home