അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, March 18, 2005

ശ്ലോകം 243 : ഭുവനത്രയഭാരഭൃതോ...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ജ്യോതിര്‍മയി

ഭുവനത്രയഭാരഭൃതോ ഭവതോ
ഗുരുഭാരവികമ്പിവിജൃംഭി ജലാ
പരിമജ്ജയതി സ്മ ധനുശ്ശതകം
തടിനീ ഝടിതി സ്ഫുടഘോഷവതീ

കവി : മേല്‍പ്പത്തൂര്‍
കൃതി : നാരായണീയം (കാളിയമര്‍ദ്ദനം)
വൃത്തം : തോടകം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home