അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, March 11, 2005

ശ്ലോകം 234 : വൃത്തം വൃത്തികുറഞ്ഞതായി...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഋഷി കപ്ലിങ്ങാടു്‌

വൃത്തം വൃത്തികുറഞ്ഞതായി, പദവിന്യാസം ക്രമംവിട്ടതായ്‌,
അത്യന്താധുനികത്വനാട്യബഹുലം രൂപം ചിതംകെട്ടതായ്‌,
കഷ്ടം കൈരളിമങ്കയാള്‍ക്കെഴുമലങ്കാരങ്ങളും നഷ്ടമായ്‌,
അര്‍ത്ഥം തന്നെയനര്‍ത്ഥമായ്‌, വിരസമായ്‌ ഭാവത്തിനാവര്‍ത്തനം!

കവി : ഡോക്ടര്‍ എം.ജി.എസ്സ്‌. നാരായണന്‍
കൃതി : മലയാളകവിത

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home