അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, March 15, 2005

ശ്ലോകം 239 : കരാളഫാലപട്ടികാ...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ജ്യോതിര്‍മയി

കരാളഫാലപട്ടികാധഗദ്ധഗദ്ധഗജ്ജ്വല-
ദ്ധനഞ്ജയാധരീകൃതപ്രചണ്ഡപഞ്ചസായകേ
ധരാധരേന്ദ്രനന്ദിനീകുചാഗ്രചിത്രപത്രക-
പ്രകല്‍പനൈകശില്‍പിനി ത്രിലോചനേ മതിര്‍മ്മമ

കവി : രാവണന്‍ (ഐതിഹ്യം)
കൃതി : ശിവതാണ്ഡവസ്തോത്രം
വൃത്തം : പഞ്ചചാമരം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home