അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Monday, March 14, 2005

ശ്ലോകം 238 : കൃതാന്തബന്ധബന്ധനൈക...

ചൊല്ലിയതു്‌: ഉമേഷ്‌ നായര്‍

കൃതാന്തബന്ധബന്ധനൈകകൃന്തനം മുരാന്തകം
നിതാന്തഭാസുരം വരം വരേണ്യമീശ്വരം ഹരിം
കൃപാകദംബമാധുരീരസപ്രവാഹനിര്‍ഗ്ഗള-
ന്മുഖാരവിന്ദമച്യുതം നമാമി ലോകനായകം.

കവി : ഇലന്തൂര്‍ നാരായണന്‍ വൈദ്യര്‍
വൃത്തം : പഞ്ചചാമരം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home