അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, February 08, 2005

കുഞ്ഞുവൃത്തങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു!

19 അക്ഷരത്തില്‍ താഴെ നീളമുള്ള വരികളുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ മാത്രം എന്ന നിഷ്കര്‍ഷ 150-ാ‍ം ശ്ലോകത്തോടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏതു ശ്ലോകവും ചൊല്ലാം.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home