അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Monday, February 07, 2005

ശ്ലോകം 143 : ഘോരാഗ്നിയല്ല...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഹരിദാസ്‌

ഘോരാഗ്നിയല്ല,പടയ, ല്ലിടിയ, ല്ലിതുഗ്ര-
വാരാശിയ, ല്ലരിയ ഭൂമികുലുക്കമല്ല
പാരാളിടും ചുഴലിയല്ലിതു, പിന്നെയെന്താ-
ണാരാന്‍ വരുന്നു പുകവണ്ടി, യതാണു ഘോഷം!

കവി : ഒടുവില്‍ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ മേനോന്‍

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home