അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Monday, February 07, 2005

ശ്ലോകം 141 : ഖേദിച്ചിടൊല്ല കളകണ്ഠ!

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

ഖേദിച്ചിടൊല്ല കളകണ്ഠ! വിയത്തില്‍ നോക്കി
രോദിച്ചിടേണ്ട, രുജയേകുമതിജ്ജനത്തില്‍
വേദിപ്പതില്ലിവിടെയുണ്‍മ തമോവൃതന്‍മാ-
രാദിത്യലോകമറിയുന്നിതു നിന്‍ ഗുണങ്ങള്‍.

കവി : കുമാരനാശാന്‍
കവിത : ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍
വൃത്തം : വസന്തതിലകം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home