അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, February 04, 2005

ശ്ലോകം 134 : ഒരല്ലലില്ലെങ്കിലെനിക്കു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : രാജേഷ്‌ വര്‍മ്മ

ഒരല്ലലില്ലെങ്കിലെനിക്കു കല്ലാ-
യിരിക്കലാണെത്രെയുമേറെയിഷ്ടം
മരിച്ചുപോം മര്‍ത്യതയെന്തിനായി-
ക്കരഞ്ഞിടാനും കരയിച്ചിടാനും

കവി : നാലാപ്പാട്ടു നാരായണ മേനോന്‍
കൃതി : കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളി

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home