അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, February 04, 2005

ശ്ലോകം 133 : മുമ്പില്‍ ഗമിച്ചീടിന ഗോവു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഹരിദാസ്‌

മുമ്പില്‍ ഗമിച്ചീടിന ഗോവു തന്റെ
പിമ്പേ ഗമിക്കും ബഹു ഗോക്കളെല്ലാം
ഒരുത്തനുണ്ടാക്കിന ദുഷ്പ്രവാദം
പരത്തുവാനാളുകളുണ്ടസംഖ്യം

കവി : കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍
കൃതി : ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം

2 Comments:

 • At 2/04/2005 06:48:00 PM, Blogger Matthew Lee said…

  Um.... What exactly is this??

   
 • At 2/04/2005 07:01:00 PM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  Hi Matthew,

  These posts are in a language called Malayalam, the language spoken in the little state "Kerala" on the southwest corner of India.

  The posted material is 4-lined poems, called "slokams". The next person posts a poem that starts with the first letter of second half of the previous poem.

  This has been a very popular literary game in Kerala a few decades back. We are trying to renovate it on the internet. That way, we can share a lot of poems people memorized.

  The poems may be posted from memory, or newly written. But these slokams have some strict meters, so writing a new original one requires some practice.

  For more details, check http://groups.yahoo.com/group/aksharaslokam/.

  Thanks,

  - Umesh

   

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home