അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, February 09, 2005

ശ്ലോകം 156 : ധിഗ്ധിഗ്‌ രാക്ഷസരാജ!...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

ധിഗ്ധിഗ്‌ രാക്ഷസരാജ! ദുഷ്പരിഭവം വായ്പിച്ചു നിന്‍ ദോര്‍ബ്ബലം
വിദ്യുജ്ജിഹ്വവിപത്തി മാത്രമെളുതാമങ്ങേയ്ക്കു നീചപ്രഭോ!
കഷ്ടം, നിസ്ത്രപ! നോക്കു, കണ്ണിരുപതും ചേര്‍ക്കൂ, വെറും താപസന്‍
കുട്ടിക്രീഡയില്‍ വാളിളക്കിയതിനാല്‍ നിന്‍ പെങ്ങളീ മട്ടിലായ്‌!

കൃതി : നിരനുനാസികപ്രബന്ധം തര്‍ജ്ജമ
വൃത്തം : ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം

1 Comments:

  • At 2/09/2005 01:51:00 PM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

    This is from a translation of "niranunaasikaprabandham" (by Melppaththoor) by somebody. I read it in Ulloor's Kerala Sahithya charithram, volume 4, towards the beginning. The translator's name starts with "unnikkr^shNa...", I believe. Can somebody check it in KSC, correct the slokam, and give the author(translator) name also?

    This slokam is SooRppaNakha's words to raavaaNan, after her nose had been chopped by lakshmaNan. In the original (Sanskrit), the slokams do not have any "anunaasikam"s (nga, nja, Na, na, ma) because SooRppaNakha cannot tell them without nose. It is hard to translate that to Malayalam without "anunaasikam"s, because Malayalam has too much of it. (Remember "anunaasikaathiprasaram".) However, the translator used them only as few as possible.

    This translator has translated all champus (prabandams) by Melppaththoor, it seems. Never got printed though.

     

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home