അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, February 08, 2005

ശ്ലോകം 151 : കാവ്യം സുഗേയം...

ചൊല്ലിയതു്‌ : രാജേഷ്‌ വര്‍മ്മ

കാവ്യം സുഗേയം, കഥ രാഘവീയം,
കര്‍ത്താവു തുഞ്ചത്തുളവായ ദിവ്യന്‍,
ചൊല്ലുന്നതോ ഭക്തിമയസ്വരത്തി,-
ലാനന്ദലബ്ധിയ്ക്കിനിയെന്തു വേണം?

കവി : വള്ളത്തോള്‍
കൃതി : ഒരു തോണി യാത്ര (സാഹിത്യമഞ്ജരി)
വൃത്തം : ഇന്ദ്രവജ്ര

1 Comments:

 • At 7/31/2015 11:04:00 PM, Blogger Anwar Shah Umayanalloor (Poet) said…

  ശ്രദ്ധനേടട്ടെയുലകിലുന്നതമായിതെന്നു-
  മാദ്യമേയോതുന്നനുമോദനങ്ങളായുളളം
  ഹൃദ്യമത്യന്തമിതെന്നുരചെയ്‌വിതേനും;
  സദ്യപോലാസ്വദിച്ചീടാമിതുചിലരെങ്കിലും.

  അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍

   

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home