അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, January 18, 2005

ശ്ലോകം 15 : എന്നെബ്ഭൂമിയിലെന്തിനിങ്ങനെ...

ചൊല്ലിയത്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

എന്നെബ്ഭൂമിയിലെന്തിനിങ്ങനെ വൃഥാ തള്ളീട്ടു, ഞാന്‍ പോയിടും
പന്ഥാവില്‍ കുഴികുത്തി, മുള്ളുകള്‍ വിത, ച്ചോടിച്ചിടുന്നൂ ഭവാന്‍?
ഇന്നെന്‍ കാലിടറി, പ്പതിച്ചു കുഴിയില്‍, മുള്ളേറ്റു രക്തം വമി-
ച്ചെന്നാ, ലായതുമെന്റെ പാപഫലമാണെന്നോതുമോ ദൈവമേ?

കവി : ഉമേഷ്‌ നായര്‍
(Omar Khayyam-ന്റെ ഒരു ചതുഷ്പദിയുടെ പരിഭാഷ.)

2 Comments:

 • At 1/20/2005 02:01:00 PM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  Original of this slokam:

  Oh Thou, who didst with pitfall and with gin
  Beset the Road I was to wander in,
  Thou wilt not with Predestined Evil round
  Enmesh, and then impute my Fall to Sin!

  Book : Rubaiyat (verse 80)
  Original Author (Persion) : Omar Khayyam
  English Translation : Edward Fitzgerals

   
 • At 1/20/2005 05:49:00 PM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  Please read "Edward Fitzgerald" in the last comment.

   

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home