അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, January 18, 2005

ശ്ലോകം 13 : നഞ്ഞാളും കാളിയന്‍ തന്‍...

ചൊല്ലിയത്‌ : ഹരിദാസ്‌

നഞ്ഞാളും കാളിയന്‍ തന്‍ തലയിലുമതുപോലക്കുറൂരമ്മയാകും
കുഞ്ഞാത്തോല്‍ പാലുകാച്ചും കരികലമതുതന്നുള്ളിലും തുള്ളിയോനേ
ഇഞ്ഞാനെന്നുള്ളഭാവക്കറയധികതരം പൂണ്ടുമാലാണ്ടുപോമെന്‍
‍നെഞ്ഞാം രംഗത്തു തങ്കത്തളകളിളകി നീ നിത്യവും നൃത്തമാടൂ

കവി: പ്രേംജി
കൃതി : നാല്‍ക്കാലികള്‍

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home