അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, April 15, 2005

ശ്ലോകം 329 : ഭസിത ഭുജഗഭൂഷം...

ചൊല്ലിയതു്‌ : രാജേഷ്‌ വര്‍മ്മ

ഭസിത ഭുജഗഭൂഷം ഭക്തദത്താഭിലാഷം
ശമിത സകലദോഷം ശാന്തമിഷ്ടപ്രദോഷം
ഹൃദയ തിമിരമോഷം ഹൃദ്യവാമാങ്കയോഷം
നടനകലിതഘോഷം നൌമി തേജോവിശേഷം

കവി : കടത്തനാട്ടു വാസുനമ്പി
വൃത്തം : മാലിനി

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home