അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Thursday, April 14, 2005

ശ്ലോകം 326 : പിച്ചക്കാരന്‍ ഗമിച്ചാന്‍....

ചൊല്ലിയതു്‌ : രാജേഷ്‌ വര്‍മ്മ

"പിച്ചക്കാരന്‍ ഗമിച്ചാനെവിടെ?" - "ബലിമഖം തന്നില്‍"; "എങ്ങിന്നു നൃത്തം?" -
"മെച്ചത്തോടാച്ചിമാര്‍ വീടതില്‍"; "എവിടെ മൃഗം?" - "പന്നി പാഞ്ഞെങ്ങു പോയോ?";
"എന്തേ കണ്ടില്ല മൂരിക്കിഴടിനെ?" - " ഇടയന്‍ ചൊല്ലുമക്കാര്യമെല്ലാം"
സൌന്ദര്യത്തര്‍ക്കമേവം രമയുമുമയുമായുള്ളതേകട്ടെ മോദം.

കവി : എ. ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മ
വൃത്തം : സ്രഗ്ദ്ധര

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home