അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Thursday, March 24, 2005

ശ്ലോകം 246 : ഘനനീലവര്‍ണ കരുണാര്‍ണ്ണവം...

ചൊല്ലിയതു്‌ : പി. സി. രഘുരാജ്‌

ഘനനീലവര്‍ണ കരുണാര്‍ണ്ണവം ജഗത്‌-
ഭ്രമണൈകചക്രധരവിക്രമാര്‍ണ്ണവം
പ്രണവാക്ഷരധ്വനിതസച്ചിദര്‍ണ്ണവം
പ്രണതാര്‍ത്തിഹാരി ഹരി തീര്‍ക്ക സങ്കടം

കവി : വി.കെ.ജി.
കൃതി : അവില്‍പ്പൊതി
വൃത്തം : മഞ്ജുഭാഷിണി

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home