അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Sunday, March 06, 2005

ശ്ലോകം 217 : കുന്നിയ്ക്കും കുറയാതെ...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഋഷി കപ്ലിങ്ങാടു്‌

കുന്നിയ്ക്കും കുറയാതെ കുന്നൊടു കുശുമ്പേറും കുചം പേറിടും
കുന്നിന്‍നന്ദിനി കുന്ദബാണനു കൊലക്കേസൊന്നു തീര്‍ത്തായതില്‍
ഒന്നാം സാക്ഷിണിയായ നീ കനിവെഴുംവണ്ണം കടക്കണ്ണെടു-
ത്തൊന്നെന്നില്‍ പെരുമാറണേ പെരുവനത്തപ്പന്റെ തൃപ്പെണ്‍കൊടീ.

കവി: ശീവൊള്ളി

2 Comments:

 • At 3/10/2005 05:49:00 AM, Blogger gopakumar said…

  2nd line last word

  pasayathil (madanaketana charitam - first slokam)

  not
  theerpayathil

   
 • At 3/10/2005 09:43:00 AM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  Thanks, Gopakumar.

  I normally moderate the slokams posted. But now I am on vacation in India, and connecting to internet is very difficult, so I just copy/paste all slokams posted in the group as such.

  I'll make those corrections and add comments after I return to USA on March 21.

  Thanks,

  - Umesh

   

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home