അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, March 04, 2005

ശ്ലോകം 208 : വളഞ്ഞോരച്ചില്ലിക്കൊടി...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ

വളഞ്ഞോരച്ചില്ലിക്കൊടിയുടനിളക്കിപ്പരമകം
തെളിഞ്ഞപ്പോളൂഴീസുരനൊടുരചൈതാള്‍ വിധുമുഖി
വളം ഞാന്‍ നല്‍കുന്നൂ വിഷമവിശിഖന്നെങ്കിലുടനേ
കളഞ്ഞാലും നന്നായധരമധുനാ താപമധുനാ.

കവി: കുണ്ടൂര്‍ നാരയണ മേനോന്‍
കൃതി: അജാമിള മോക്ഷം
വൃത്തം: ശിഖരിണി

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home