അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Thursday, February 10, 2005

ശ്ലോകം 163 : അല്ലേ! ഭാരതസൂര്യ!...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ

അല്ലേ! ഭാരതസൂര്യ! ദുര്‍വിധിബലത്താല്‍ നിന്നെയും ഹന്ത നിന്‍
ചൊല്ലേറും പ്രജയേയുമുന്നതതരുക്കൂട്ടത്തെയും നിത്യവും
ഫുല്ലേന്ദീവരകാന്തി പൂണ്ട ഗഗനത്തില്‍പ്പൂത്തിണങ്ങുന്നതാം
നല്ലോരാക്കുസുമോല്‍ക്കരത്തെയുമിതാ കൈവിട്ടു പോകുന്നു ഞാന്‍

കവി : കുമാരനാശാന്‍
കൃതി : "ഒരു യാത്രാവഴങ്ങല്‍"(സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തര്‍ജ്ജമ)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home