അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, January 19, 2005

ശ്ലോകം 41: പാടില്ലാ നീലവണ്ടേ സ്മരനുടെ...

ചൊല്ലിയതു്‌: വാസുദേവന്‍ തൃക്കഴിപുരം

പാടില്ലാ നീലവണ്ടേ സ്മരനുടെ വളര്‍വില്ലിന്റെ ഝങ്കാരനാദം
പാടിപ്പാടിപ്പറന്നെന്‍ പ്രിയയുടെ വദനാംഭോരുഹം ചുറ്റിനില്‍ക്കാന്‍
പേടിച്ചിട്ടല്ല, ഭര്‍തൃപ്രണിഹിതമതിയാണെന്റെ ജീവേശി, എങ്കില്‍-
ക്കൂടി, ക്കാടന്‍, കുരൂപന്‍, കുമതി വിതറുമാവെണ്‍മയില്‍ കന്‍മഷം നീ.

കവി : പ്രേംജി

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home