അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, February 02, 2005

നൂറു ശ്ലോകങ്ങള്‍ - statistics : വൃത്തങ്ങള്‍

വൃത്തംഎണ്ണം
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം40
സ്രഗ്ദ്ധര32
മാലിനി4
രഥോദ്ധത4
പൃഥ്വി3
ദ്രുതവിളംബിതം2
ഇന്ദ്രവജ്ര2
പുഷ്പിതാഗ്ര2
ഉപേന്ദ്രവജ്ര2
വസന്തതിലകം2
കുസുമമഞ്ജരി1
മന്ദാക്രാന്ത1
മദനാര്‍ത്ത1
മല്ലിക1
വസന്തമാലിക1
വിയോഗിനി1
വംശസ്ഥം1

0 Comments:

Post a Comment

<< Home