അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, February 01, 2005

ശ്ലോകം 98 : നാരീമൌലികള്‍ വന്നണഞ്ഞടി...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ

നാരീമൌലികള്‍ വന്നണഞ്ഞടി തൊഴുന്നെന്നോമനപ്പുത്രിയാള്‍
സാരീഗാമപധാനിയെന്നു സരസം സപ്തസ്വരം സാദരം
സ്ഫാരീ ഭൂതവിലാസമോടു നിയതം പാടുന്നതിന്‍ ധാടി കേ-
ട്ടാരീ വത്സല ഭാവമോടിനി രസിച്ചീടുന്നു കൂടും മുദാ?

കവി : കെ. സി. കേശവപിള്ള
കൃതി : ആസന്ന മരണ ചിന്താശതകം

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home