അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, January 28, 2005

ശ്ലോകം 78 : പ്രശമിതേന്ദ്രിയനായ്‌ രസയന്നു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

പ്രശമിതേന്ദ്രിയനായ്‌ രസയന്നു കൈ-
വശമണഞ്ഞതു പിന്നെ മഹാരഥന്‍
ദശരഥന്‍ നൃവരപ്രഭു കാത്തുതേ
ഭൃശമവന്‍, ശമവന്‍പുമെഴുന്നവന്‍

കവി : കുണ്ടൂര്‍ നാരായണമേനോന്‍
കൃതി : രഘുവംശം തര്‍ജ്ജമ

1 Comments:

 • At 1/28/2005 08:20:00 AM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  മൂലശ്ലോകം:

  പിതുരനന്തരമുത്തരകോസലാന്‍
  സമധിഗമ്യ സമാധിജിതേന്ദ്രിയഃ
  ദശരഥഃ പ്രശശാസ മഹാരഥോ
  യമവതാമവതാം ച ധുരി സ്ഥിതഃ

  കവി : കാളിദാസന്‍
  കൃതി : രഘുവംശം

   

Post a Comment

<< Home