അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Sunday, January 23, 2005

ശ്ലോകം 60 : പുറ്റിന്നുള്‍പ്പാതി ദേഹം മുഴുകി...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

പുറ്റിന്നുള്‍പ്പാതി ദേഹം മുഴുകി, യൊരരവച്ചട്ട പൂണൂലുമായി-
ച്ചുറ്റിക്കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞുള്ളൊരു പഴയ ലതാമണ്ഡലാനദ്ധകണ്ഠന്‍,
പറ്റിത്തോളാര്‍ന്നു കൂട്ടില്‍ കുരുവികള്‍ കുടികൊള്ളും ജടാജൂടമോടേ
കുറ്റിയ്ക്കൊത്തമ്മുനീദ്രന്‍ കതിരവനെതിരായങ്ങു നില്‍ക്കുന്ന ദിക്കില്‍.

കവി : കേരളവര്‍മ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാന്‍
കൃതി : ശാകുന്തളം തര്‍ജ്ജമ (മണിപ്രവാളശാകുന്തളം)

1 Comments:

 • At 1/23/2005 08:04:00 PM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  ഇതിന്റെ മൂലശ്ലോകം:

  വല്‌മീകാര്‍ദ്ധനിമഗ്നമൂര്‍ത്തി, രുരസാ സംദഷ്ടസര്‍പ്പത്വചാ
  കണ്ഠേ ജീര്‍ണ്ണലതാപ്രതാനവലയേനാത്യര്‍ത്ഥസംപീഡിതഃ
  അംസവ്യാപി ശകുന്തനീഡനിചിതം ബിഭ്രജ്ജടാമണ്ഡലം
  യത്ര സ്ഥാണുരിവാചലോ മുനിരസാവഭ്യര്‍ക്കബിംബം സ്ഥിതഃ

  കവി : കാളിദാസന്‍
  കൃതി : ശാകുന്തളം

   

Post a Comment

<< Home