അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, March 04, 2005

ശ്ലോകം 200 : ബ്രഹ്മാവിന്റെയും...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഹരിദാസ്‌

ബ്രഹ്മാവിന്റെയുമന്തകന്റെയുമഹോ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റില്‍ക്കിട-
ന്നമ്മേ ഞാന്‍ തിരിയുന്നിതെത്ര യുഗമായ്‌, എന്നാണിതിന്‍ മോചനം?
ധര്‍മ്മാധര്‍മ്മ പരീക്ഷണത്തിനിനിമേല്‍ കാലന്റെ കച്ചേരിയില്‍
ചെമ്മേ ഹാജരെനിക്കിളച്ചു തരണേ തദ്ദര്‍ശനം കര്‍ശനം

കവി: ഒറവങ്കര നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പൂതിരി
വൃത്തം: ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം

0 Comments:

Post a Comment

<< Home