അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, February 02, 2005

നൂറു ശ്ലോകങ്ങള്‍ - statistics : ആദ്യക്ഷരങ്ങള്‍

അക്ഷരംഎണ്ണം
31
9
9
8
7
6
6
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1

0 Comments:

Post a Comment

<< Home